Výber ohrievača

Teplá úžitková voda v domácnosti, na pracovisku, na chate a všade tam, kde človek pracuje a oddychuje, dnes predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho života. Pomáha zlepšovať hygienu a zvyšuje kvalitu nášho života.

Čo je dôležité vedieť pri používaní a výbere vhodného typu akumulačného ohrievača:

Tepelná izolácia - únik tepla cez povrch akumulačnej nádrže obmedzuje tepelná izolácia. Jej kvalita priamo vplýva na úspornosť prevádzky akumulačného bojlera a posudzuje sa hodnotou koeficientu merných tepelných strát, ktorý je vyjadrený vo Wh/24 hodín/liter, teda v spotrebe v priebehu 24 hodín na jeden liter objemu nádrže. Čím je toto číslo menšie, tým menšie sú straty ohrievača, a teda aj jeho prevádzka je úspornejšia. V prípade moderných bojlerov, pri ktorých sa ako tepelná izolácia väčšinou používa polyuretánová pena nezaťažujúca životné prostredie, je hodnota merných tepelných strát lepšia (teda nižšia) ako 8 Wh/24 hodín/liter. Na porovnanie - bojlery vyrábané pred rokom 1983 majú tento koeficient väčší ako 30 Wh/24 hodín/liter, z čoho vyplýva, že ich tepelné straty môžu byť až trikrát väčšie v porovnaní s bojlermi vyrábanými v súčasnosti. Pri obstarávaní nového ohrievača venujte údaju o merných tepelných stratách veľkú pozornosť. Pri dnešných vysokých cenách energií úsporné technológie preukazujú svoje prednosti.

Nastavenie teploty na termostate bojlera - podľa štúdií až viac než 35% používateľov ohrievačov vody na Slovensku má nastavený termostat ohrievača na teplotu vyššiu ako 60°C, čo odborníci považujú za neekonomické, pretože sa zvyšuje spotreba energie na prípravu teplej úžitkovej vody a podstatne viac sa zanáša ohrievacie teleso ohrievača minerálmi, ktoré voda obsahuje (tzv. kotlový kameň). Odborníci u nás i vo svete odporúčajú nastaviť teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických a hygienických dôvodov.

Dimenzovanie objemu akumulačného ohrievača vody - pri kúpe nového ohrievača do domácnosti je veľmi dôležité odhadnúť jeho optimálnu veľkosť. Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pri príliš veľkom objeme ohrievača alebo k rovnako nepríjemnému nedostatku vody pri menšom objeme, ako je potrebné. Pri dodržaní niekoľkých jednoduchých pravidiel a po rozumnom odhade terajšej i budúcej situácie v domácnosti, do ktorej ohrievač kupujete, sa pravdepodobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledujúcej tabuľky:

Počet osôb v domácnostiMinimálna veľkosť ohrievača
1 - 2 dospelí, byt 1 + 180 litrov
2 dospelí, 1 - 2 deti, byt 2 + 1120 litrov
2 dospelí, 2 - 3 deti, byt 3 + 1150 litrov
2 - 3 dospelí, 2 - 3 deti, byt 4 + 1150 - 200 litrov

Spotreba vody na rôzne činnosti pre jednu osobu:

ÚčelSpotreba vody v litroch
40°C60°C
Umývanie rúk1,51
Sprcha3018
Vaňový kúpeľ13078
Varenie1,71
Bežné upratovanie31,8

Umiestnenie bojlera - na celkovú efektívnosť prípravy teplej úžitkovej vody má vplyv aj umiestnenie bojlera. Mal by byť inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby úžitkovej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobre pouvažovať o možnosti inštalovania pomocného ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty. Odborníci zistili, že pri vzdialenosti ohrievača od miesta spotreby väčšej ako 2 m veľmi výrazne narastajú straty energie. Na miesta s menším odberom teplej vody, ktoré sú vzdialené viac ako 3 metre od hlavného bojlera, je vhodné inštalovať menšie ohrievače vody.

Tepelná izolácia potrubných rozvodov - tepelne izolovať potrubné systémy, najmä väčšej dĺžky (nad 2 m), je dnes takmer nutnosť. Okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody od bojlera k miestu spotreby. Tepelná izolácia znižuje pokles teploty vody pozdĺž potrubia.

Pravidelná údržba - o ohrievač vody sa treba, tak ako o každé iné technické zariadenie, starať. Ale až na približne 65% všetkých ohrievačoch sa nevykonáva pravidelná prehliadka a údržba. Zvlášť v oblastiach s tvrdou vodou je potrebné zabezpečiť odstraňovanie nánosu kotlového kameňa na stenách nádoby, na vykurovacom telese a na telese termostatu. V prípade zanedbania dochádza k zvyšovaniu spotreby energie na ohrev vody a nepresnosti merania jej teploty. Rovnako dôležité je vymieňať pravidelne (každé 2,5 až 5 rokov podľa tvrdosti vody) horčíkovú tyč ochraňujúcu vnútro nádrže pred koróziou.

Zapojenie kombinovaných ohrievačov a ohrievačov s nepriamym ohrevom
Špeciálnymi typmi zásobníkových ohrievačov sú kombinované ohrievače, ľudovo nazývané „obojživelníky“ a ohrievače vody s nepriamym ohrevom.

Kombinované ohrievače - majú okrem elektrického odporového vykurovania aj vykurovaciu špirálu „had“, určenú na napojenie na prívod horúcej vody z kotla ústredného kúrenia. Tieto kombinované ohrievače sa mimo vykurovacieho obdobia používajú úplne rovnako ako iné elektrické ohrievače. Počas vykurovacej sezóny, keď je v prevádzke aj kotol na zemný plyn, uhlie či drevo, tieto bojlery používajú na ohrev úžitkovej vody horúcu vodu obiehajúcu vo vykurovacom systéme (v radiátoroch).

Nepriamo ohrievané akumulačné ohrievače vody - sú vhodné na pripojenie ku kotlu ústredného kúrenia pre centrálnu prípravu TÚV. Sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými kotlami určenými pre ústredné vykurovanie - elektrickými, plynovými, olejovými alebo s kotlami na pevné palivo. Princíp ohrevu spočíva vo výmene tepla medzi horúcou vodou z kotla ústredného kúrenia a vodou v nádrži ohrievača. Táto výmena je sprostredkovaná výmenníkom tepla v tvare špirály a jeho výkon je charakterizovaný veľkosťou výmenníkovej plochy.

Slnečné systémy na ohrev úžitkovej vody - podľa údajov v odbornej literatúre je možné slnečným kolektorom v našej zemepisnej polohe pokryť až 2/3 spotreby teplej úžitkovej vody. Z 1 až 2 m2 plochy kolektorov možno v lete získať až 40 - 50 litrov teplej vody denne (pri teplote vody 40 až 45°C). Na zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej vody počas celého roka sa ako najvýhodnejšie javia tzv. bivalentné alebo trivalentné systémy. Tieto systémy sú kombináciou slnečných kolektorov na získavanie energie zo slnečného žiarenia a doplnkového zdroja tepla, napríklad vykurovacej vody z kotla prípadne elektrického vykurovacieho telesa. Hoci najmodernejšie slnečné kolektory sú schopné dodávať teplú vodu aj pri zamračenej oblohe a do určitej miery aj v zime, na celoročnú prevádzku je doplnkový zdroj tepla nevyhnutný.

Z uvedeného vyplýva, že aj zdanlivo jednoduchému problému - príprave TÚV v domácnosti je potrebné venovať pozornosť už v príprave projektu a zohladniť v ňom všetky požiadavky, špecifiká a súvislosti. Takýto prístup sa potom adekvátne prejaví v optimálnych prevádzkových nákladoch.